Categoria: Indústria 4.0

La industria 4.0 en el sector alimentari

La tecnologia evoluciona a un ritme vertiginós i les empreses han d’adaptar-se als canvis al més aviat possible per generar així una font d’avantatge competitiu. La digitalització de la indústria és una revolució que canviarà (i de fet ja ho està fent) el paradigma de la fabricació industrial, i aquelles empreses que aconsegueixin agafar l’onada de la Indústria 4.0, aconseguiran l’èxit en els seus respectius sectors. No obstant això, aquesta transformació no solament està afectant el sector secundari o industrial, sinó que també està afectant processos de sectors tradicionalment considerats menys innovadors com el sector primari.

En algunes ramaderies, per exemple, s’han col·locat sensors GPS que mesuren la posició de la vaques i també permeten explicar el nombre de passos i els seus moviments. Això pot ser útil per localitzar el bestiar en temps real, en el cas d’una explotació on les vaques estan en el camp a l’aire lliure. No obstant això, algunes empreses han anat més enllà i han començat a explotar les dades proporcionades per aquests sensors.

Els tractaments d’inseminació de vaques són tractaments que tenen un cost important per a un ramader. Aquesta ha de fer-se quan la vaca està en el seu cicle fèrtil que comprèn una petita finestra de temps d’al voltant d’unes 16 hores cada 21 dies. Per complicar les coses, cada vaca té el seu cicle diferent pel que pot ser complicat per a un granger endevinar quan és el millor moment per inseminar-les, especialment quan el volum de bestiar és molt elevat.

Fujitsu va començar a recollir les dades dels moviments que fan cada dia milers de vaques, i van començar a processar-los per veure si trobaven alguna cosa. El volum de dades era molt elevat i no podien ser processats ràpidament per un ordinador normal . Per això es van utilitzar un conjunt de servidors situats en el que es denomina el ‘núvol’ amb una capacitat de càlcul molt més elevada. Amb aquesta tecnologia Fujitsu va desenvolupar un programa anomenat Gyuho SaaS i va descobrir un patró de mostrava que les vaques es movien molt més justament en aquest cicle fèrtil. Gràcies a això es pot predir de forma molt més ràpida i precisa quan una vaca està en zel i per tant pot ser inseminada amb un percentatge d’èxit més elevat, aconseguint passar d’una taxa d’èxit del 44% al 90% en els tractaments d’inseminació.

Però això no és tot. Aparentment també es va descobrir que la probabilitat de produir mascle o femella és diferent depenent si la inseminació es fa al principi o al final del cicle fèrtil, per la qual cosa l’ús d’aquest programari també ajuda a incrementar la probabilitat d’aconseguir cries amb el gènere desitjat. A més, aquest programari permet també monitorizar l’estat de salut del bestiar o estimar la producció que tindrà la granja.

Això és només un exemple del potencial que té l’anàlisi del big data. Això també pot ser aplicat a persones i no només a vaques. Les empreses tenen un munt de dades nostres: trucades telefòniques, despeses amb la targeta de crèdit, consums d’electricitat, aigua, localització a través del telèfon mòbil, etc. Amb totes aquestes dades que es poden arribar a creuar entre ells, ens podem trobar que les empreses sàpiguen més de nosaltres que nosaltres mateixos.

Qué es realment la industria 4.0?

L’essència de cada revolució industrial és augmentar la productivitat. Tres revolucions industrials anteriors han estat provocades per innovacions tècniques: la utilització de l’aigua i el vapor com a font d’energia per a la fabricació mecànica que va tenir lloc a la fi del segle 18 i que va permetre a les organitzacions obtenir una major productivitat, la introducció de tècniques de producció en cadena mitjançant l’ús de l’energia elèctrica en els inicis del segle 20 i el pas de la tecnologia analògica a la digital en la dècada de 1970. Actualment estem a mig camí de la quarta onada d’avanços tecnològics. La quarta revolució industrial tindrà l’impacte més extens provocat per Internet i permetrà la comunicació entre humans i màquines en Sistemes ciberfísics a través d’extenses xarxes. La Indústria 4.0 farà que sigui possible recollir i analitzar diferents dades mitjançant les màquines, la qual cosa permetrà processos més ràpids, més eficients i més flexibles per a la fabricació de productes de major qualitat a un cost més reduït.

El terme “Indústria 4.0” descriu la digitalització esperada de les cadenes de valor industrials amb la idea d’utilitzar les tecnologies emergents per implementar l’Internet de les coses i els serveis amb l’objecte d’integrar diferents processos d’enginyeria i negoci, permetent que la producció operi d’una manera eficient i flexible amb baixos costos i alta qualitat.

Els principals aspectes abordats en la Indústria 4.0 són els següents:

  1. La personalització massiva possibilitada per les Tecnologies d’Informació en la fabricació de productes, la qual cosa significa que la producció ha d’adaptar-se a les necessitats dels individus.
  2. L’adaptació de la cadena de producció d’una manera flexible i automatitzada a les exigències de l’entorn que canvia ràpidament.
  3. El seguiment i l’auto-consciència de diferents components i productes i la seva comunicació mútua amb altres productes i màquines.
  4. Avançats paradigmes d’interacció home-màquina, que inclou noves formes radicals d’interactuar i operar a les fàbriques.
  5. Optimització de la producció gràcies a la comunicació possibilitada per l’Internet de les Coses a les Fàbriques Intel·ligents.
  6. L’aparició de nous models de negoci el que contribuirà a noves i radicals formes d’interacció en la cadena de valor.

Els avanços tecnològics en els quals es basa la Indústria 4.0 es poden resumir en nou conceptes: els robots autònoms, el núvol, l’Internet de les Coses, el maneig de dades massives (big data), la ciberseguretat, la simulació, la fabricació per addició, la integració de sistemes horitzontals i verticals i la realitat augmentada.

Robots autònoms

Encara que ja fa molt temps que els fabricants han estat utilitzant robots per a tasques complexes, els robots i les seves capacitats estan evolucionant de manera espectacular. S’estan tornant més flexibles i autònoms i, finalment podran interactuar els uns amb uns altres i treballar conjuntament amb els humans.

El núvol

Dins de la Indústria 4.0, més organitzacions comencen a utilitzar programari basat en el núvol que els permet emmagatzemar i compartir dades més enllà dels límits organitzatius.

Internet de les Cosas

L’Internet de les coses consisteix a enriquir diferents dispositius amb informàtica integrada i connectant-los utilitzant tecnologies estàndard. Això permet que diferents dispositius es comuniquin i interactuin tant entre ells com amb controladors més centralitzats.

Dades massives (Big data)

En un entorn dominat per l’Internet de les Coses i dels Serveis, les noves tecnologies generen un gran volum de dades. L’Internet de les dades permet la transferència i emmagatzematge massius de dades, així com proporcionar nous i innovadors mètodes d’anàlisis per a la interpretació de dades en massa en el context de l’aplicació objectiu.

Ciberseguretat

Els sistemes ciberfísics que utilitzen Internet requereixen conceptes i tecnologies fiables per assegurar-se que la seguretat, la privacitat i la protecció del coneixement s’estan duent a terme. Per tant, són crucials unes comunicacions fiables i segures, juntament amb una identitat sofisticada i una gestió d’accés de les màquines.

Simulació

Encara que actualment les simulacions en 3-D s’utilitzen habitualment en les fases d’enginyeria , el seu ús en el futur també s’extendrà àmpliament en operacions en planta. S’utilitzaran dades en temps real per reflectir el món físic en un model virtual, incloent productes, màquines i éssers humans. Com a conseqüència, la qualitat dels productes augmentarà dramàticament.

Fabricació per addició

L’arribada de la indústria 4.0 provocarà el que els mètodes de fabricació per addició (per exemple, la impressió 3-D) siguin àmpliament utilitzats per produir petits lots de productes personalitzats que oferiran diferents avantatges en la construcció d’aquells dissenys que siguin lleugers i complexos. Tals sistemes simplificaran els costos logístics, disminuint el circulant d’existències i també reduint les distàncies de transport.

Integració de sistemes horitzontals i verticals

La integració horitzontal significa l’entrecreuament intel·ligent i la digitalització de tota l’organització i de l’organització interna al llarg de la cadena de valor del cicle de vida del producte i entre les cadenes de valor dels cicles de vida de productes confrontants. La integració vertical es veu com l’entrecreuament intel·ligent i la digitalització dels diferents nivells jeràrquics del mòdul de creació de valor.

Realitat augmentada

Les organitzacions del futur àmpliament utilitzaran la realitat augmentada per proporcionar als treballadors informació en temps real que els permeti una millor presa de decisions i una millora dels procediments de treball.

En resum, la Indústria 4.0 intenta afrontar les necessitats personalitzades i els desafiaments globals amb la finalitat d’aconseguir la força competitiva als mercats globalitzats. També té un gran impacte a tot el món que es concentra majorment en 4 àrees: creixement dels ingressos, productivitat, inversió i ocupació. En general, la Indústria 4.0 es creu que tindrà un gran impacte que no es limita a la indústria en si, sinó a la forma en què la humanitat treballa i descansa.

Copyright © 2017 Innovacima